A l’agenda de debats promoguts pel Centre de Treball i Documentació (CTD),  als darrers anys de crisi econòmica han ocupat un lloc preferent els temes relacionats amb les conseqüències socials de  les polítiques d’austeritat i la recerca de polítiques alternatives. En aquest sentit, les polítiques fiscals de caire progressiu tenen una prioritat evident per assolir una recuperació econòmica i social amb equitat, que permeti frenar i superar el significatiu creixement de les desigualtats i la pobresa, així com restituir el benestar i els drets humans retallats duran la crisi. El considerable frau fiscal detectat –tant a Espanya com a Europa, en totes les seves variants- és una greu modalitat de l’extensa corrupció que contribueix no només a soscavar l’economia productiva si no que a més degrada la qualitat de la democràcia.

Per aquests motius, sembla convenient abordar els temes relacionats amb la ineludible reforma fiscal des d’una perspectiva integral, on es tracti de forma conjunta els requisits de suficiència i equitat pel que fa als ingressos i de redistribució i solidaritat en el cas de les despeses. Es tracta d’anar més enllà del debat reduccionista sobre les polítiques de reajustament aplicades fins ara quasi exclusivament en les retallades de despesa pública. És per això que es fa necessari dissenyar alternatives de com fer-ho i en quins terminis, per tal de reestructurar prioritats mitjançant polítiques públiques d’estímuls  que fomentin condicions de creixement sostenible i ocupació productiva.

No obstant això, com posa de manifest amb tota la seva cruesa la recent experiència de les negociacions del nou govern grec en el si de la UE, un dels ensenyaments de la crisi – en especial en les condicions de pagament del deute públic i privada- és que qualsevol modalitat alternativa a les polítiques d’austeritat implantades fins ara, necessitaran negociar-se eventualment a escala europea. Per tant, a més de canviar la correlació de forces en l’àmbit nacional és igualment imprescindible avançar cap a noves coalicions, social i polítiques, favorables al canvi en el marc europeu.

Per tal de seguir promovent aquest debat renovat comptem amb la participació de Miguel Ángel Mayo, amb la moderació de Tomás Jimenez Araya,  que presentarà una anàlisi crítica de les principals deficiències del sistema fiscal espanyol actual, en comparació amb els països de l’entorn europeu, i abordarà un conjunt de propostes alternatives sobre les necessàries reformes fiscals amb major suficiència i equitat, que puguin contribuir a la reducció de les desigualtats i la pobresa.

A partir de les 19h