(2n trimestre 2022)

llenguatge no discriminatori
DinamitzaDelegació de Ciutat Vella del Centre de Normalització Lingüística de
Barcelona
Data9 de març
Horaride 18 a 19.30h

 

Descripció: Sessió pràctica i teòrica on es presenten, s’ analitzen i es resolen les
situacions de llenguatge discriminatori en textos escrits i orals; s’exemplifiquen algunes
fórmules que poden ser útils per evitar l’ús de formes sexistes i estereotipades.

Objectiu de la càpsula: Proporcionar estratègies i recursos per a un ús no sexista de la llengua en les comunicacions interpersonals

Metodologia: teòrica i pràctica